REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO „SKLEP MR.ROLLO”

Właścicielem i administratorem sklepu internetowego Sklepu Mr.Rollo jest Investment Solutions Sp. z o.o., al. Bohaterów Września 9, 02-389 Warszawa NIP 951-22-76-922, REGON 141760931 reprezentowany przez Tomasz Oszczyk – Prezes, zwany dalej jako: „Sprzedawca”.

Sprzedawca posiada indywidualny numer rejestrowy w rejestrze podmiotów wprowadzających produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (tzw. rejestr – BDO) –  000095456

Regulamin „Sklepu Mr.Rollo” określa rodzaje i zakres świadczenia usług i dostaw drogą elektroniczną, zasady zawierania, wykonywania i odstąpienia od umów za pośrednictwem sklepu internetowego,  postępowania reklamacyjnego oraz prawa i obowiązki obu stron umowy.

 • 1 Definicje
 1. SKLEP INTERNETOWY– sklep internetowy dostępny pod adresem https://sklep.mrrollo.pl  umożliwiający przyjmowanie, realizowanie płatności i dostarczanie zamówień.
 2. SPRZEDAWCA– Investment Solutions Sp. z o.o., al. Bohaterów Września 9, 02-389 Warszawa NIP 951-22-76-922, REGON 141760931  reprezentowany przez Tomasz Oszczyk – Prezes.
 3. GOTOWE DANIA DO SPOŻYCIA/Produkt– zestaw różnych posiłków w tym: kanapki, sałatki, desery, zupy, dania obiadowe, soki o zróżnicowanej kaloryczności dostarczany raz dziennie pod adres wskazany przez Klienta.
 4. KLIENT– osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje zamówienia w ramach sklepu internetowego.
 5. ZAMÓWIENIE– oświadczenie woli Klienta składane za pomocą sklepu internetowego, którego konsekwencją jest zawarcie umowy sprzedaży Gotowych dań do spożycia.
 6. USŁUGA– usługi elektroniczne świadczone przez Sprzedawcę za pośrednictwem sklepu internetowego.
 7. UMOWA– umowa zawierana na odległość pomiędzy Klientem a Sprzedawcą za pomocą sklepu internetowego, której przedmiotem jest zamówienie przez Klienta Gotowych dań do spożycia.
 8. KONTO KLIENTA– zbiór informacji o Kliencie (w tym danych adresowych Klienta oraz historii jego zamówień) znajdujący się w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy.
 9. OKRES DOSTAW– okres czasu, w trakcie którego Sprzedawca realizuje dostawy gotowych dań do spożycia na rzecz Klienta.
 10. FORMULARZ REJSTRACJI– formularz dostępny w sklepie umożliwiający utworzenie Konta Klienta.
 11. DZIEŃ ROBOCZY– oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 12. STREFA DOWOZU– zamówienia są realizowane wyłącznie na terenie miasta stołecznego Warszawy. Odbiór osobisty zamówionych produktów odbywa się w sklepie stacjonarnym Sprzedawcy mieszczącym się pod adresem al. Bohaterów Września 9 w godzinach 7:30-16:30 lub z dowozem do Klienta uwzględniając minimalną wartość zamówienia Gotowych dań do spożycia na kwotę nie mniejszą niż 40 zł. brutto.  Informacja na temat obsługiwanych obszarów znajduje się w sklepie internetowym. W sytuacji braku możliwości dostawy pod dany adres Klient jest o tym informowany drogą mailową.
 13. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA– ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).
 14. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
 • 2 Postanowienia ogólne
 1. Sprzedawca zobowiązuje się do świadczenia usług na rzecz Klienta w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie.
 2. Klient zobowiązany jest do korzystania z usług w sposób zgodny z ich przeznaczeniem oraz w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych, danych osobowych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Sprzedawcy, innych  Klientów oraz osób trzecich.
 3. Kontakt ze Sprzedawcą odbywa się telefonicznie pod numerem 888 636 636 lub drogą mailową sklep@mrrollo.pl
 4. Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem www.sklep.mrrollo.pl, określa warunki i zasady świadczenia dostaw na rzecz Klienta, sprzedaży Gotowych dań do spożycia.
 5. Niniejszy regulamin należy rozumieć jako wiążący wzorzec umowy w postaci elektronicznej, zgodnie z art. 384 pkt. 2 i 4 Kodeksu Cywilnego.
 6. Klient jest zobowiązany do podania prawdziwych i poprawnych danych niezbędnych do realizacji dostaw.
 7. Korzystanie ze sklepu internetowego oznacza każdą czynność Klienta, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi w sklepie internetowym.
 8. Szczegółowe warunki gromadzenia, przetwarzania oraz ochrony danych osobowych przez Sprzedawcę określa „Polityka prywatności”.
 9. Wszelkie ceny podane na stronie sklepu internetowego podawane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT.
 • 3 Zamówienie GOTOWYCH DAŃ DO SPOŻYCIA.
 1. Sprzedawca umożliwia Klientowi złożenie zamówienia poprzez sklep internetowy na Gotowe dania do spożycia na dowolną ilość.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do powiększenia oferty o nowe Gotowe dania do spożycia. Dodanie ich nie stanowi zmiany Regulaminu.
 3. Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu przez 7 dni w tygodniu, od godziny 9.00 do godziny 20.00.
 4. Klient składający zamówienie za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, kompletuje zamówienie wybierając produkty, którymi jest zainteresowany. Dodanie produktu do zamówienia następuje przez wybór polecenia „DO KOSZYKA” pod danym produktem prezentowanym na Stronie Internetowej Sklepu. Klient po skompletowaniu całości zamówienia, wskazaniu w „KOSZYKU” sposobu Dostawy oraz formy płatności, przechodzi do wypełnienia formularza, zawierającego adres dostawy, numer telefonu oraz dane osobowe, poprzez wybranie przycisku „PRZEJDŹ DO KASY”. Dane osobowe oraz sposób ich przetwarzania jest opisany w „Polityce Prywatności”. Finalizacja zamówienia następuje przez wysłanie formularza zamówienia do Sprzedawcy, poprzez wybranie na Stronie Internetowej Sklepu przycisku „KUPUJĘ I PŁACĘ”.
 5. Złożenie zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy sprzedaży produktów będących przedmiotem zamówienia.
 6. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie jego złożenia oraz informację o przyjęciu zamówienia do realizacji.
 7. Klient ma prawo do zgłoszenia zastrzeżeń co do treści zawartych w potwierdzeniu do końca bieżącego dnia. Niezgłoszenie zastrzeżeń w określonym terminie jest równoznaczne z akceptacją warunków zamówienia.
 8. Zamówienia są realizowane zgodnie z terminami wskazanymi w kalendarzu zamówień wskazanym podczas składania Zamówienia i terminach tam dostępnych.
 • 4 Dostawa
 1. Dostawa jest realizowana przez Sprzedawcę lub firmy działające na jego zlecenie.
 2. Termin realizacji zamówienia jest liczony od chwili pozytywnej autoryzacji transakcji.
 3. Koszt dostawy jest wliczony w cenę Gotowych dań do spożycia przy zachowaniu minimalnej wartości zamówienia wynoszącej 40 złotych (słownie: czterdzieści złotych) brutto.
 4. Dostawa realizowana jest wyznaczonym dniu, zgodnie z potwierdzeniem zamówienia otrzymanym mailowo, w godzinach 7 – 10 w przypadku dostawy do domu oraz 10 – 13 gdy miejscem dostawy jest miejsce pracy Klienta.
 5. Jeżeli dostawa nie jest z różnych przyczyn możliwa w wyznaczonym terminie Sprzedawca może ustalić z Klientem nowy termin realizacji zamówienia.
 6. Sprzedawca dostarcza Gotowe dania do spożycia pod adres wskazany w Zamówieniu zgodnie z załączonymi wskazówkami (szczegóły wejścia na osiedle/do klatki schodowej itp.)
 7. W przypadku dostawy do firmy i braku osoby zamawiającej /upoważnionej do odbioru lub błędnie podanymi danymi adresowymi dostawy Gotowych dań do spożycia, uważa się za skutecznie doręczone.
 8. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Gotowych dań do spożycia w przypadku wystąpienia siły wyższej (decyzje władz państwowych, klęski żywiołowe, warunki atmosferyczne itp.), powodującej uniemożliwienie dostawy. W takim przypadku Klientowi nie przysługuje możliwość złożenia reklamacji ani odszkodowanie.
 9. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia w przypadku podania przez klienta nieprawidłowych danych, braku możliwości ustalenia poprawnego adresu dostawy lub terminów dostawy, zgłoszenia przez Klienta okoliczności uniemożliwiających realizację zamówienia, braku płatności za zamówienie, naruszenie przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu.
 10. W przypadku, gdy dojdzie do przywłaszczenia Gotowych dań do spożycia przez osoby trzecie po dostarczeniu przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewywiązanie się z Umowy. Dostarczenie pod wskazany adres jest udokumentowane.
 11. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przerwy w funkcjonowaniu sklepu internetowego a tym samym realizacji zamówienia w okresie świątecznym. Sprzedawca o wystąpieniu takiej przerwy poinformuje Klienta z wyprzedzeniem.
 • 5 Płatność
 1. Przy składaniu zamówienia przez sklep internetowy, klient dokonuje płatności przelewem za pośrednictwem serwisu TPay. Klient drogą elektroniczną zostaje przekierowany na stronę swojego banku oraz otrzymuje informacje o numerze rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwot. Sprzedawca nie ma dostępu do żadnych danych dotyczących rachunku Klienta.
 2. 2. Za dzień płatności uważany jest dzień zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedawcy, bądź przesłania potwierdzenia przelewu elektronicznego w formie pliku PDF. Sprzedawca powinien otrzymać należną płatność za produkty najpóźniej do godziny 24:00 dnia roboczego poprzedzającego dostawę produktów.
 3. Ceny Gotowych dań do spożycia podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz inne opłaty.
 • 6 Odstąpienie od umowy

Sprzedawca informuje, iż na podstawie art. 38 pkt. 4 oraz pkt. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Klientowi będącemu konsumentem nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, o którym mowa w art. 27 wymienionej ustawy.

 • 7 Reklamacje
 1. Reklamacje związane z realizacją Umowy dotyczącej Gotowych dań do spożycia należy składać w terminie 24 godzin od dnia wystąpienia zdarzenia uzasadniającego zgłoszenie reklamacji. Reklamowany produkt musi mieć aktualną datę ważności do spożycia. Podstawą do złożenia reklamacji jest dowód zakupu. Wyjątkiem są reklamacje dotyczące niezrealizowanej dostawy – w takim przypadku reklamację należy złożyć do 14 dni od daty, w którym dostawa miała zostać zrealizowana.
 2. Reklamacje rozpatruje Sprzedawca w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania reklamacji za wyjątkiem reklamacji dotyczącej dostawy, która rozpatrywana jest niezwłocznie.
 3. Reklamacja powinna być złożona drogą mailową na adres: sklep@mrrollo.pl.
 4. Reklama powinna zawierać: dane Klienta (imię i nazwisko lub nazwa firmy, adres zamieszkania lub adres siedziby firmy, numer telefonu, oraz adres poczty elektronicznej), przedmiot reklamacji, dokumentację fotograficzną wraz ze wskazaniem okresu czasu, którego dotyczy reklamacja oraz okoliczności uzasadniające złożenie reklamacji.
 5. W przypadku przekroczenia terminów do zgłoszenia reklamacji określonych w ust. 1, reklamacja nie będzie rozpatrywana. O przyczynie nierozpatrzenia reklamacji Sprzedawca niezwłocznie powiadomi Klienta. Zwroty należności za reklamacje rozpatrzone pozytywnie na korzyść Klienta, będą dokonywane w nie później niż w ciągu 14 dni roboczych.
 6. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
 7. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
 8. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707.

 • 8 Prawa autorskie
 1. Wszelkie prawa do SKLEPU INTERNETOWEGO MR.ROLLO, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej sklepu, a także do formularzy, grafik, wzorów, znaków i logotypów należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
 • 9 Postanowienia Końcowe
 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. O zmianie Regulaminu Sprzedawca powiadomi na stronie SKLEPU INTERNETOWEGO na co najmniej 7 dni kalendarzowych przed wejściem w życie zmian w Regulaminie. Zmiana postanowień Regulaminu nie ma zastosowania do Klientów, którzy złożyli zamówienie w czasie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu.
 2. W razie, gdy Klient posiadający konto Klienta, nie akceptuje nowej treści regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Zawiadomienie Usługodawcy o braku akceptacji nowej treści Regulaminu skutkuje rozwiązaniem Umowy i usunięciem Konta.
 3. W pozostałych kwestiach nieuregulowanych zapisami niniejszego Regulaminu mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy Ustawy o prawach Konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 30 października 2020 roku.